Reklamace

 

 

 

 

- Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, má spotřebitel právo vadu reklamovat. Pro správné posouzení reklamace je nutné, aby reklamované zboží bylo čisté, kompletní a v souladu s hygienickými předpisy nebo všeobecnými hygienickými zásadami.

- Spotřebitel je povinen při používání zboží dodržovat kromě obecně známých pravidel, stejně tak podmínky stanovené pro používání zboží v záručním listu nebo návodu k použití, užívat a ošetřovat zboží v souladu s jeho přirozenou životností a dále nesmí porušit plomby, je-li zboží zaplombováno.Místo uplatnění reklamace:

- K uplatnění práv z odpovědnosti za vady (reklamaci) vždy postačuje doklad o zakoupení (pokladní blok, nebo faktura). Předložení dokladu o zakoupení pro účely reklamace postačuje iv případě, že byl vydán záruční list, ale zákazník jej ztratil. V takovém případě se reklamace přijme.Odpovědnost internetového velkoobchodu ATRIA.SK

- Při prodeji zboží prodávající odpovídá za to, že zboží je v souladu se spotřebitelskou kupní smlouvou, tzn. že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi provedené reklamy očekávané, popř. jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům, právním předpisům, je v určeném odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající při použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

- Pokud zboží při převzetí spotřebitelem má vady, je v rozporu se spotřebitelskou kupní smlouvou.

- Prodávající odpovídá spotřebiteli za vady, které se projevují jako rozpor se spotřebitelskou kupní smlouvou po převzetí zboží v záruční době. Prodávající v takovém případě odpovídá za vadu, aniž by se musely zkoumat podmínky záruční doby.


 - O přijaté reklamaci se musí zákazníkovi vystavit doklad s uvedením data, kdy se reklamace uplatnila, jaké zboží je reklamováno, kdy a kde bylo reklamované zboží zakoupeno, ceny, za jakou bylo zboží zakoupeno.

- Pokud spotřebitel reklamuje vady zboží, je zaměstnanec reklamačního oddělení povinen reklamaci řádně prověřit a rozhodnout o jejím vyřízení. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dní ode dne uplatnění reklamace.


Lhůty pro uplatnění reklamací

- Prodávající odpovídá za vady nepotravinářského zboží po dobu 24 měsíců od převzetí věci spotřebitelem, pokud na zboží, jeho obalu, návodu nebo záručním listě není uvedena delší doba. V záručním listě určí prodávající podmínky a rozsah této delší záruky.

 

- Prodávající nebude vydávat záruční listy, pokud o to nepožádá spotřebitel. Na žádost spotřebitele je prodávající povinen vydat záruční list. Umožňuje-li to povaha věci, postačí místo záručního listu vydat spotřebiteli doklad o koupi zboží. Spotřebiteli se vysvětlí, že k vyřízení reklamace postačuje doklad o koupi.

- Prodávající bude vydávat záruční listy v případě delších záručních dob než 24 měsíců poskytovaných na vlastní výrobky au prodávaného zboží, kde záruční list k výrobku přibalil dodavatel.

 

- Je-li reklamace vyřízena opravou, prodlužuje se záruční doba o dobu od uplatnění reklamace do dne, kdy je spotřebitel povinen po skončení opravy si zboží převzít, a to i v případě, že tak kupující neučinil. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy uplatnil toto právo, jakož io provedení opravy ao době jejího trvání.

- Je-li reklamace vybavena výměnou vadného zboží za zboží bez vad, běží pro nové zboží nová záruční doba znovu ode dne převzetí nové věci nebo ode dne, kdy byl zákazník povinen si věc po vyřízení reklamace vyzvednout.

 

- V případě, že si spotřebitel nevyzvedl věc po vyřízení reklamace (maximálně po 30 dnech od přijetí reklamace), ačkoli mu bylo vyřízení reklamace řádně oznámeno doporučeným dopisem s výzvou k vyzvednutí věci, prodávající postupuje následovně:

 


Práva spotřebitele - kupující od ATRIA.SK

- U vad zboží, které spotřebitel uplatní v průběhu záruční doby, má právo při odstranitelných vadách aby byla vada bezplatně, řádně a včas odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Nepřiměřenost nákladů posoudí vedoucí obchodního provozu v souladu s instrukcemi obdrženými z úseku obchodu a marketingu. Rovněž posoudí možnost výměny vadné věci za bezvadnou. Při výměně věci není důležité, zda tato věc již byla užívána.

- U vad, které nelze odstranit a které brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vad, má spotřebitel právo:

– na výměnu věci (prodávající je povinen věc vyměnit) nebo

– právo od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny (prodávající je povinen vrátit spotřebiteli zaplacenou kupní cenu).

- náklady na zaslání nebo doručení reklamovaného zboží do firmy ATRIA Slovensko s.r.o. hradí kupující. V případě posouzení reklamace jako oprávněné, hradí poštovné při zaslání zboží zpět zákazníkovi firma ATRIA Slovensko s.r.o.

 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.