Dvojtrubkové inštalácie

Dvojtrubkové inštalácie s núteným obehom umožňujú prívod vody s dostatočne vyrovnanou teplotou do jednotlivých vykurovacích telies, preto tieto zariadenia nie sú vystavené neustálym poklesom teplôt, ktoré sú typické pre jednotrubkové systémy. Podmienkou je, samozrejme, správne tepelne a hydraulické nadimenzovanie inštalácie.
 
Na obrázku 1.1 je uvedená názorná inštalačná schéma dvojtrubkovej inštalácie s priamou spiatočkou.
 

 

 

Vo všeobecnosti takto inštalované okruhy nie sú schopné zaistiť optimálnu kontrolu tlakových rozdielov (tieto sa totiž zvyšujú úmerne so vzďaľovaním sa od poslednej obslúženej derivácie - radiátora).
Príklad: Na zaistenie menovitého prietoku v najvzdialenejšom radiátore je nutné dodávať do najbližšieho radiátora omnoho vyššie množstvo média, než je nutné (v prípade radiátorov rozmiestnených na niekoľkých poschodiach sa tento problém ešte znásobí). Prietok média, nezodpovedajúci požadovanej hodnote, môže viest' k tepelnému výkonu, ktorý sa líši od projektovanej hodnoty, k hlučnosti, erózii a pod.
 
Stupeň nerovnováhy v potrubnej sieti závisí v podstate od počtu obsluhovaných spotrebičov. Ak je ich počet obmedzený, môžu byť rozdiely medzi požadovaným a dosiahnuteľným prietokom prijateľné. Naopak, pri vysokom počte sa už odchýlky môžu ukázať značne relevantné. V takýchto prípadoch je potrebne prijať ďalšie opatrenia.
 
Variantom predchádzajúceho dvojtrubkového systému s priamou spiatočkou je dvojtrubková inštalácia s obrátenou spiatočkou (viď obrázok 1.2). Toto riešenie zaisťuje rovnováhu systémovou kompenzáciou (tzn. možno takto zaistiť približne rovnaké tlakové rozdiely pre všetky obsluhované spotrebiče pri rovnakej dĺžke potrubia) nezávisle od použitých regulačných prvkov.
 
 

 
 
Základný súhrn:

    •  U stredných a malých inštalácií s konštantným prietokom postačí na zaistenie hydraulickej rovnováhy obvodov (čiže na zaistenie obsluhy tepelných spotrebičov takým množstvom teplonosného média, ktoré zaistí požadovaný stupeň vykurovania) dobre nadimenzovanie potrubia.

    •  U rozsiahlych inštalácii alebo u inštalácii s premenlivým prietokom je k realizácii hydraulicky vyvážených obvodov nutné použiť určité zariadenia pre reguláciu prietoku vody. Napriek lepším výkonom dosahovaným dvojtrubkovými systémami v porovnaní s jednotrubkovými, geometrický tvar a riešenie obvodu niekedy nedokáže zaručiť tlakovú rovnováhu na vstupoch a výstupoch vykurovacích telies. Je preto potrebné vykonať tzv. „vyváženie“ horeuvedených parametrov prostredníctvom príslušných „vyvažovacích“ ventilov alebo použitím vhodných stabilizačných zariadení (regulátory alebo dvojcestné/trojcestné regulačné ventily).

 

Príklady obvodov s vyvažovacími ventilmi
Sú to obvody, u ktorých možno prostredníctvom vyvažovacích ventilov nastaviť hodnotu prietoku teplonosného média, ktoré prechádza vykurovacími telesami v obvode. Týmto spôsobom získame rovnomerný rozvod média aj v prípade veľmi zložitých inštalácií a rozsiahlych potrubných sietí (viď obrázok 1.3).
 
 

 
 
Pre správny chod týchto obvodov sú potrebné:

    •  Vhodná projektová príprava s výpočtom presného umiestnenia clonky pre každý ventil.

    •  Dôkladná kalibrácia.

    •  Pravidelná, stála údržba a kontrola nastavení.

 
Alternatívou vyvažovacích ventilov môžu byť obvody s použitím zariadení „autoflow“; ktoré automaticky regulujú prietok média cez príslušné spotrebiče tepla. Výhoda použitia týchto regulačných zariadení spočíva v zjednodušení výpočtov hydraulických parametrov obvodov a v tom, že si nevyžadujú kalibráciu.
 
Príklady obvodov s trojcestným regulačným ventilom
Ide o obvody, v ktorých možno pomocou vhodných trojcestných ventilov meniť množstvo alebo teplotu vody, ktorá preteká spotrebičmi tepla. Tieto obvody môžu mať jednoduchú štruktúru, kompenzovanú spiatočku, vyvažovacie ventily, autoflow zariadenia atď. (viď obrázok 1.4).
 
 

 

 
 
                  
Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.