Podlahové kúrenie Fenix

Regulácia tepelného výkonu

 

Na riadenie výkonu elektrických systémov vykurovania, napríklad podlahového kúrenia Fenix, sa používa dvojpolohová regulácia, založená na princípe prerušenia, resp. obnovenia dodávky elektrickej energie do vykurovacieho okruhu pri dosiahnutí medznej hodnoty nastavenej na regulátore.

 

Vykurovacia plocha sa vo väčšine prípadov delí na pobytové zóny a okrajové zóny, kde sú odlišné povrchové teploty podlahy. V takom prípade musí byť každý vykurovací okruh regulovaný samostatne. Zariadenia, ktorými sa regulácia realizuje, sú spravidla oveľa spoľahlivejšie vo výkonovej časti ako koncové prvky regulácie teplovodného systému (pohony s regulačnými armatúrami).

 

Pri voľbe vhodného typu regulačnej techniky je potrebné brať do úvahy:

• či vykurovací systém, či už ide o podlahové kúrenie Fenix alebo iné, pracuje ako doplnkový alebo ako základný zdroj tepla;

• prevádzkový režim systému (akumulačný, priamy);

• typ objektu;

• nároky užívateľa.

 

Najpresnejšiu reguláciu možno dosiahnuť osadením samostatných regulátorov v každej miestnosti. Používajú sa elektronické termostaty, ktoré sú zvyčajne vybavené funkciou nočného poklesu, pričom jeho veľkosť je pevná alebo ju užívate!' môže nastaviť. Termostaty možno doplniť spínacími hodinami s časovým programom, modernejšie výrobky majú časové zariadenie už zabudované v konštrukcii. Možnosť výberu riadiacich prvkov je široká - od jednoduchých analógových po komplexné digitálne riadiace jednotky vybavené rôznymi inteligentnými funkciami.

 

Regulácia podlá teploty miestnosti

 

Je to základný spôsob riadenia výkonu akéhokoľvek elektrického podlahového vykurovania, napríklad podlahového kúrenia Fenix, navrhnutého ako základný zdroj tepla. Používa sa termostat vybavený snímačom teploty podlahy a snímačom teploty vzduchu v interiéri.

 

Snímač teploty podlahy je zabudovaný v rovine uloženia vykurovacieho kábla, najlepšie v jej strede v priesečníku uhlopriečok, minimálne však 0,5 m od jej okraja, paralelne s vykurovacími vodičmi tak, aby sa vzájomne nekrižovali. Aby ho bolo možné vymeniť, je uložený v kovovej rúrke, ktorej koniec sa utesní.

 

Snímač teploty vzduchu je zabudovaný buď priamo v škatuli termostatu inštalovaného vo vykurovanej miestnosti, alebo môže byť externý, umiestnený na stene. Umiestňuje sa približne vo výške 1 200 až 1 500 mm nad podlahou tak, aby poskytoval čo najobjektívnejšie informácie o reálnej teplote. Nesmie byť zaclonený nábytkom, vystavený prúdeniu vzduchu alebo tepelným ziskom z vnútorných alebo vonkajších zdrojov. Termostaty s externým snímačom teploty sa vhodne uplatňujú v objektoch, kde je potrebné zabrániť ich manipulácii nepovolanými osobami (napríklad v školách, hoteloch, objektoch verejnej správy a pod.). Inštalujú sa do rozvádzača.

 

Každý termostat, ktorý reguluje teplotu podlahy, musí byť vybavený obmedzovačom teploty podlahy, ktorý chráni vykurovacie prvky pred nežiaducim zvýšením teploty v rovine uloženia vykurovacieho kábla. Je umiestnený v pripájacej škatuli v stene. Pracuje tak, že pri dosiahnutí maximálnej teploty vo vykurovacej rovine vypne systém z prevádzky .

 

Požadovaná teplota vzduchu vo vykurovanej miestnosti a maximálna povrchová teplota podlahy sa nastavuje na termostate. Regulačné zariadenie pracuje tak, že udržiava teplotu vzduchu na nastavenej hodnote reguláciou teploty podlahy. Pri dosiahnutí nastavenej hodnoty teploty vzduchu alebo teploty podlahy preruší dodávku elektrickej energie do okruhu.

 

Regulácia podlá teploty vonkajšieho vzduchu

 

Tento spôsob je vhodné použiť v miestnostiach s veľkými presklenými plochami, kde priestorový termostat neskoro reaguje na tepelné zisky zo slnečného ožiarenia a vzhľadom na tepelnú zotrvačnosť systému dochádza k prekurovaniu. V takomto prípade sa snímač teploty vonkajšieho vzduchu umiestňuje na južnej fasáde, príslušná regulačná technika zachytí s predstihom slnečné ožiarenie a vopred zníži teplotu podlahy.

 

Regulácia na konštantnú hodnotu

 

Pre miestnosti, v ktorých sú tepelné zisky alebo základnú tepelnú stratu kryje iný vykurovací systém, môže byť podlahové vykurovanie, či už podlahové kúrenie Fenix alebo iné, navrhnuté ako doplnkový zdroj na zabezpečenie príjemnej teploty podlahy (kuchyne, chodby, haly, kúpeľne). Na reguláciu výkonu sa používa termostat so snímačom teploty, zabudovanom v rovine uloženia vykurovacieho kábla, pričom teplota podlahy sa udržiava na konštantnej hodnote. Snímač teploty je uložený v kovovej rúrke v úrovni vykurovacích prvkov, paralelne s nimi tak, aby sa vzájomne nekrižovali.

 

Regulácia tepelného výkonu akumulačného podlahového vykurovania

 

Pri akumulačnom režime je medzi fázou odberu energie a jej premenou na teplo a fázou odovzdania tepla do priestoru časový posun, pričom vybíjanie systému prebieha samovoľne a dá sa len ťažko ovplyvniť regulačnou technikou. Preto je regulácia výkonu náročnejšia ako pri priamom režime a ani kvalita tepelnej pohody nie je vždy optimálna. Vhodným riešením je doplnenie základného podlahového vykurovania, napríklad podlahového kúrenia Fenix, dynamickým systémom (elektrické konvektory, radiátory, priame vykurovanie v okrajovej zóne).

 

Na regulovanie výkonu sa používa ekvitermická regulácia, ktorá riadi nabíjanie systému v závislosti od vonkajšej teploty a zvyškového tepla v podlahe. Regulátory sú zároveň vybavené obmedzovačom teploty podlahy na ochranu vykurovacích prvkov pred prekročením dovolenej teploty v rovine uloženia vykurovacieho kábla. Pri umiestnení snímača teploty podlahy platia rovnaké zásady ako pri priamom systéme. Snímač teploty vonkajšieho vzduchu sa inštaluje na severnej strane objektu na mieste chránenom pred slnečným žiarením vo výške približne 2 až 3 m nad terénom. Snímač sa vkladá do inštalačnej škatule. Aby sa vykurovacia sústava lepšie prispôsobila tepelnej zotrvačnosti objektu, môže sa zapustiť do vonkajšieho muriva (omietky).

 

Nabíjanie sa dá riadiť ručne alebo automaticky. Pri ručnom riadení je potrebné nastaviť ručne rôzne parametre podľa počasia a času odberu energie. Pri automatickom riadení majú regulátory zabudovanú funkciu, ktorá upravuje charakteristiky nabíjania, prispôsobí začiatok nabíjania, čas poklesu a čas vybíjania samostatne, podľa aktuálneho počasia. Môže ísť o riadenie s predstihom alebo následné riadenie. Pri riadení s predstihom systém dostane pokyn na nabíja nie od začiatku trvania nízkej tarify a to na potrebný čas. Pri následnom riadení sa potrebný čas nabíjania v rámci času s nízkou tarifou počíta od času skončenia nízkej tarify. Riadenie s predstihom je vhodné pre prípady, keď sú časy nabíjania rovnaké alebo ak sú začiatky a konce nabíjacích období časovo nepravidelné. Následné riadenie možno voliť v ostatných prípadoch.

 

Regulátory novej generácie pracujú na princípe fuzzy logiky. Nastavená teplota na zapnutie/vypnutie systému sa môže pohybovať v určitom intervale. Regulátor dokáže rozlíšiť napríklad dočasný pokles- teploty vplyvom otvoreného okna a posúdiť, či ho vykompenzuje naakumulované teplo v podlahe. Regulátory staršej generácie ovládajú výkon vykurovania zapínaním/vypínaním prívodu elektrickej energie do okruhu pri dosiahnutí nastavenej hodnoty teploty, takže pri krátkodobých výkyvoch môže dochádzať k striedavému prekurovaniu.

 

Riadenie signálom hromadného diaľkového ovládania (HDO)

 

Odber elektrickej energie z elektrizačnej sústavy nie je počas dňa rovnomerný, vyskytujú sa intervaly špičiek a intervaly prebytkov energie. Závisí od množstva činiteľov vyplývajúcich zo zvyklostí ľudí, z technologických procesov vo výrobe a sú ovplyvnené poveternostnými vplyvmi (vonkajšia teplota, oblačnosť a pod.). Z hľadiska hospodárnosti je potrebné vytvoriť také podmienky, aby rozvodné zariadenia a elektrárne boli využité optimálne, t. j. čo najviac zrovnomerniť odber energie, ale zároveň vytvoriť podmienky na to, aby nevznikali straty vo výrobe a nedochádzalo k obmedzovaniu odberateľov.

 

Energetické podniky ovplyvňujú odber elektrickej energie jednak pomocou cenových taríf, ktoré sú podmienkou súčasti dodávky energie a vyvolávajú tlak na odber energie v čase mimo špičky, a ďalej operatívne, pomocou hromadného diaľkového ovládania. Hromadné diaľkové ovládanie umožňuje uvoľňovať alebo blokovať elektrické spotrebiče diaľkovo z dispečerského strediska v závislosti od konkrétnych podmienok v distribučnej sieti (obr. 5.39 a 5.40) . V minulosti sa HDO ovládali iba akumulačné spotrebiče, v súčasnosti sa okruh rozšíril na spotrebiče maloodberu aj veľkoodberu, ako sú napr. akumulačné ohrievače vody v domácnostiach aj v priemysle, akumulačné aj priame elektrické vykurovanie, tepelné čerpadlá, zariadenia na prípravu krmív v poľnohospodárstve, klimatizačné zariadenia, elektrické pece v priemyselnej aj potravinárskej výrobe, čerpacie zariadenia vodární, kúpele, bazény a pod.

 

Riadenie odberu má priaznivý vplyv na:

• zníženie nákladov za nákup energie,

• lepšie využitie elektrární a minimalizáciu nákladov na výrobu elektriny,

• dokonalejšie využitie investícii do rozvodného zariadenia distribučných sietí tým, že možno pripojiť väčší počet akumulačných a iných spotrebičov.

 

 

 

Prevádzka elektrického podlahového vykurovania

 

Prevádzka elektrického podlahového vykurovania (EPV) - podlahového kúrenia Fenix a ďalších závisí od:

• pracovného režimu,

• energetickej náročnosti,

• stavebného objektu.

 

Pracovný režim elektrického podlahového vykurovania

 

V závislosti od času odberu elektrickej energie z elektrizačnej sústavy rozlišujeme tri základné pracovné režimy elektrického podlahového vykurovania:

• akumulačný,

• poloakumulačný,

• priamy.

Podlahové kúrenie Fenix ponúka skladby pre každý jeden pracovný režim.

 

Akumulačný režim EPV

 

Pracovný cyklus tohto spôsobu vykurovania je rozdelený do dvoch etáp. V prvej etape (čas nabíjania) prebieha súvislý odber elektrickej energie z elektrizačnej sústavy, ktorá sa premieňa na teplo a uskladňuje v akumulačnej hmote podlahy. Toto sa deje v čase zníženého zaťaženia elektrizačnej siete, najčastejšie v noci, a to 8 až 10 hodín (platnosť nízkej tarify). V druhej etape (čas vybíjania) je systém blokovaný. Prebieha samovoľný výdaj naakumulovanej energie do priestoru, čo sprevádza postupný pokles teploty povrchu podlahy.

 

Obmedzený čas nabíjania má za následok zvýšený inštalovaný príkon, z čoho vyplýva požiadavka na väčšiu dimenziu elektrickej prípojky. Veľký pripájací príkon spôsobuje v lokalitách s nízkou kapacitou elektrických sietí problémy s pripojením väčšieho množstva odberateľov.

 

Akumulačný typ vykurovania je náročný na konštrukciu podlahy, uberá zo svetlej výšky miestnosti a kladie zvýšené požiadavky na nosnosť stropnej dosky.

 

Regulovateľnosť systému je problematická. Systém nie je schopný pružne reagovať na náhle zmeny prevádzkových podmienok (zmena teploty v dôsledku zmeny počasia alebo tepelných ziskov). Taktiež nastávajú problémy so zabezpečením tepelnej pohody v popoludňajších hodinách pri poklese teploty vonkajšieho vzduchu a v prechodných obdobiach. Vzhľadom na veľkú tepelnú zotrvačnosť je potrebné ho navrhovať do masívnych stavieb s rovnakým tepelným režimom a bez veľkých presklených plôch.

 

Aj keď uvedená charakteristika nie je pre akumulačný systém veľmi priaznivá, tento spôsob vykurovania má nezastupiteľnú úlohu ako regulačný element pri vyrovnávaní odberov z elektrizačných sietí a ešte v nedávnej minulosti boli akumulačné odbery cenovo zvýhodňované a uprednostňované pri schvaľovaní žiadostí o elektrické vykurovanie.

 

Poloakumulačný režim EPV

 

Tento režim vykurovania by sa dal charakterizovať aj ako akumulačný režim s rozloženým časom nabíjania. Pracovný cyklus systému tak isto ako pri akumulačnom režime pozostáva z dvoch etáp -z etapy nabíjania a etapy vybíjania. Etapa nabíjania systému môže byť rozložená do viacerých časových pásem, pričom hlavný odber elektrickej energie prebieha v noci, a v prípade potreby, čo nie je vždy nutné, sa systém môže dobiť aj cez deň, prevažne v popoludňajších hodinách. Z toho vyplývajú aj menšie nároky na kvalitu tepelnej izolácie pod rovinou uloženia vykurovacích káblov a hrúbku akumulačnej vrstvy podlahovej konštrukcie. Vzhľadom na skrátený čas odberu energie a možnosť dobitia sa znižuje potrebný inštalovaný príkon zdroja.

 

V porovnaní s akumulačným odberom sa znižujú investičné náklady na konštrukciu podlahy, zdroj tepla a dimenziu prípojky. Elektrizačná sústava nie je zaťažovaná takými nárazovými odbermi a zvyšuje sa možný počet pripojených odberateľov na danú dimenziu sietí v príslušnej oblasti. Systém je lepšie regulovateľný, z čoho vyplývajú aj úspory energie pri prevádzke v porovnaní s predchádzajúcim typom. Je vhodný do novostavieb s celodennou prevádzkou. Vzhľadom na stále pomerne veľkú tepelnú zotrvačnosť je ním problematické zabezpečiť tepelnú pohodu v prechodnom období.

 

Priamy režim EPV

 

Pracovný režim tohto spôsobu vykurovania je diametrálne odlišný od predchádzajúcich dvoch typov. Zdroj tepla odoberá elektrickú energiu zo siete podľa potreby počas celej prevádzky s výnimkou času blokácie systému, čo je minimálne 2 hodiny denne.

 

Systém charakterizuje minimálna hrúbka vykurovacej podlahy, pretože odpadá požiadavka na akumuláciu tepla. Práve naopak, je žiaduce zvýšiť dynamiku systému, čo sa docieli kladením roviny uloženia vykurovacieho kábla čo najbližšie pod nášľapnú vrstvu podlahy. Ak sa vykurovacie prvky inštalujú do vrstvy betónu, tá má len kryciu funkciu. Inštalovaný výkon je takmer o polovicu nižší ako pri akumulačnom režime, z čoho vyplýva aj menšia dimenzia elektrickej prípojky a možnosť napojiť na danú kapacitu elektrizačnej siete o polovicu väčší počet odberateľov.

 

Vďaka minimálnej hrúbke podlahovej konštrukcie a možnosti uloženia vykurovacej plochy aj na jestvujúcu podlahu bez nevyhnutných demolačných prác, možno systém využiť pri rekonštrukcii vykurovacej sústavy. V porovnaní s akumulačným a poloakumulačným režimom sa vyznačuje krátkym časom nábehu (30 až 120 minút v závislosti od použitej podlahovej krytiny a hrúbky betónovej vrstvy), lepšou regulovateľnosťou, pružnou reakciou na zmenu prevádzkových podmienok, čo znamená úspory energie. Nie je to typický priamy systém s okamžitou reakciou na zásah regulátora. Určitá tepelná zotrvačnosť. ktorá je daná plošnou hmotnosťou nášľapnej vrstvy, je vhodná na preklenutie času blokácie systému bez zníženia kvality tepelnej pohody.

 

Aj investičné náklady vďaka menšej hrúbke podlahy, menšej dimenzii elektrickej prípojky, nižšiemu inštalovanému príkonu zdroja tepla a menšej statickej záťaži stropných konštrukcií sú nižšie ako pri ostatných režimoch.

 

Prevádzkovanie elektrického podlahového vykurovania v stavebných objektoch

 

Vďaka variabilite pracovných režimov, jednoduchej regulácii tepelného výkonu (zapni/vypni) a možnosti využitia známych spôsobov regulačných stratégií nachádza elektrické podlahové vykurovanie široké využitie v objektoch rôzneho charakteru na vyhrievanie interiéru alebo exteriéru. Môže byť prevádzkované v objektoch s trvalým režimom využitia, občasným režimom využitia alebo ako doplnkové vykurovanie.

 

Objekty s trvalým režimom využitia

 

Elektrické podlahové vykurovanie ako trvalý zdroj tepla sa uplatňuje v objektoch obytného charakteru (rodinné domy, bytová výstavba), nemocniciach, jasliach a materských školách, rekreačných a kúpeľných zariadeniach, horských hoteloch a chatách. Vykurovací systém sa navrhuje ako jediný zdroj tepla a kryje celkovú tepelnú stratu vykurovanej miestnosti. Možno ho aplikovať v priamom, akumulačnom aj poloakumulačnom režime, závisí to od požiadaviek užívateľa, podmienok stavby a možností rozvodnej elektrizačnej sústavy z hľadiska potrebného príkonu v danej lokalite. Na výber má zákazník z mnohých systémov, napríklad je k dispozícii podlahové kúrenie Fenix.

 

Aby vykurovací systém pracoval optimálne, treba zosúladiť jeho tepelný režim s tepelným režimom objektu. Akumulačnú a poloakumulačnú verziu je vhodné navrhovať do masívnych, ťažkých stavieb s minimálnou plochou transparentných konštrukcií. Priama verzia vďaka dynamickej reakcii na zásah regulačnej techniky v závislosti od časovej konštanty sa uplatní v stavbách s obvodovým plášťom akéhokoľvek typu.

 

Akumulačný systém vzhľadom na obmedzený čas odberu energie môže mať problémy so zabezpečením tepelnej pohody ku koncu času vybíjania napríklad pri náhlom zhoršení počasia. Miestnosti je najlepšie využívať bezprostredne po ukončení nabíjania systému. Preto je tento spôsob vhodný pre objekty s prevažne dopoludňajšou prevádzkou alebo v kombinácii s doplnkovým konvekčným systémom. Poloakumulačný a priamy systém zabezpečí tepelný komfort počas celodenného využitia objektu. Pri rekonštrukciách zdroja tepla, ak sa uvažuje o elektrickom podlahovom systéme, sa ako najprijateľnejšia a často jediná alternatíva javí priama verzia.

 

Tepelná pohoda sa zabezpečuje individuálnou reguláciou výkonu osobitne pre každý vykurovaný interiér. V prípade priameho režimu sa používa regulácia teploty vzduchu na konštantnú hodnotu alebo v závislosti od teploty vonkajšieho vzduchu, v prípade akumulačného a poloakumulačného režimu výlučne v závislosti od teploty vonkajšieho vzduchu. Regulátor súčasne zabezpečí, aby teplota povrchu podlahy (v rovine uloženia vykurovacieho kábla) neprekročila nastavené hodnoty, stanovené hygienickým predpisom v súlade s charakterom miestnosti. Na reguláciu sa používajú termostaty, ktoré sú umiestnené buď priamo v miestnosti, alebo v rozvádzači. Termostaty staršej generácie pracujú na princípe prerušenia/obnovenia dodávky elektriny do systému ak sa dosiahne niektorá z nastavených hodnôt. Pre zvýšenie komfortu bývania bývajú doplnené spínacími hodinami s možnosťou naprogramovať vykurovací režim na niekoľko dní dopredu (pracovné dni, víkendy, prázdniny). Termostaty novej generácie pracujú ako inteligentné programovateľne zariadenia, ktoré majú časový člen zabudovaný vo svojej konštrukcii. Riadia teplotu vzduchu a teplotu podlahy pri optimálnych prevádzkových nákladoch. Zabezpečujú tepelnú pohodu na základe posúdenia teplotného gradientu v miestnosti a dokážu určiť čas potrebný na dosiahnutie žiadanej teploty.

 

Objekty s občasným využitím

 

Elektrické podlahové vykurovanie ako občasný zdroj tepla má široké aplikačné možnosti:

• V priestoroch obytného charakteru, ktoré sa nevyužívajú pravidelne. K takýmto priestorom patria napríklad víkendové chaty, garáže, miestnosti na hobby dielne v obytných domoch a pod . Počas obdobia, keď sa objekt alebo priestor nevyužíva, nesmie vykurovací systém zamrznúť a na začiatku prevádzky sa musí zabezpečiť rýchly ohrev interiéru. Tieto požiadavky spĺňa podlahový systém v priamej verzii s minimálnou časovou konštantou (inštalácia prvkov priamo pod nášľapnú vrstvu). Pri komfortnejšom vybavení, keď je systém riadený programovateľným regulačným zariadením s možnosťou uviesť ho do prevádzky tak, aby zabezpečil tepelnú pohodu v čase využitia objektu, možno používať aj ostatné vykurovacie režimy. Táto možnosť je zriedkavejšia a z ekonomických dôvodov prichádza do úvahy za predpokladu, že využitie priestoru po spustení systému bude dlhodobejšie (víkendové chaty). Ďalšou možnosťou je zapínanie vykurovania prostredníctvom telefónu, keď je interiér vyhriaty už v čase príchodu do objektu. Tepelný výkon sa reguluje ako v prípade objektov s trvalým režimom využitia.

• V priestoroch neobytného charakteru, využívaných občasne. K priestorom tohto typu možno zaradiť chrámy, kostoly, štadióny, tribúny, kde sa ľudia zdržujú krátky čas (1 až 2 h). Nie je potrebné vykurovať celý interiér, ale iba jeho časť. Z vykurovacích prvkov prichádzajú do úvahy vďaka malej stavebnej hrúbke a jednoduchej montáži elektrické rohože a fólie. Umiestňujú sa na spodnú časť (teplo sála na nohy) alebo na operadlo (teplo sála na chrbát), pod koberce alebo dlažbu, pracovné stoly (ohrievanie rúk) a pod. Reguláciu systému zvyčajne zabezpečuje termostat vybavený snímačom teploty v rovine uloženia vykurovacieho kábla.

• V priestoroch neobytného charakteru, ktoré sa síce využívajú pravidelne niekoľko dní v týždni, ale iný spôsob vykurovania by bol neekonomický alebo nevhodný. Do tejto skupiny patria predovšetkým priemyselné výrobné haly, nevykurované sklady, dielne a pod. ľudia sa tu často zdržujú aj 24 hodín denne, ale vykúriť takéto rozsiahle priestory by bolo jednak veľmi náročne (veľká konštrukčná výška) a jednak nehospodárne (takmer nemožná regulácia - veľký výskyt cudzieho tepla zo strojov). Vykurovanie sa v takýchto prípadoch rieši vytvorením tepelných ostrovov, t. j. vykurujú sa priamo pracovné miesta, miesta pobytu ľudí, manipulačné plochy. Opäť sa vhodne uplatňujú vykurovacie rohože a fólie, prípadne podlahový systém v priamom režime. Na reguláciu sa používajú termostaty vybavené snímačom teploty v rovine uloženia vykurovacieho kábla.

Na trhu je dostupných viacero systémov podlahového vykurovania, napríklad aj podlahové kúrenie Fenix.

 

Doplnkové vykurovanie

 

Elektrické podlahové vykurovanie, napríklad podlahové kúrenie Fenix, v priamom režime ako doplnkový zdroj tepla sa navrhuje:

• do priestorov, kde sú tepelné zisky (haly, chodby, WC) na zabezpečenie príjemnej teploty povrchu podlahy;

• do priestorov, kde je základná tepelná strata krytá iným vykurovacím systémom a nechceme mať chladnú podlahu (kuchyne, kúpeľne);

• na zabezpečenie tepelnej pohody v prechodnom období, keď je hlavný vykurovací systém mimo prevádzky.

Prevádzku systému riadi termostat vybavený snímačom teploty podlahy. Výkon vykurovania sa určuje v týchto prípadoch na základe účelu miestnosti, skladby podlahy a požiadaviek na dynamiku sústavy.

 

 

Použitá literatúra:

Dušan Petráš, Miroslav Kotrbatý: Vykurovanie veľkopriestorových a halových objektov

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.